Forskning

I Sverige bedrivs forskningen inom informationsteknologi (IT) primärt genom våra lärosäten och universitet. För mer information finner du här

FOU

Med FOU menas forskning- och utveckling. Begreppet syftar oftast på företag som avsätter egna medel för att forska fram nya vetenskapliga rön.

Sökmotoroptimering

Med sökmotoroptimering menas åtgärder som gör ett företag mer synligt i sökmotorer på internet. Mer information från en SEO-byrå.

genome-sequencing-facility-2223465_1920

Stora satsningar på forskning om IT- och datalagring i Sverige

Sverige är framstående inom forskning gällande programmering, IT och datalagring. I en allt mer digitaliserad värld blir tekniken allt viktigare och därför blir behovet av kvalitativ forskning på området allt större. I Uppsaladrivs ett sådant intressant projekt inom ramen för UppMax som särskilt fokuserar på frågor om datorer med särskilt hög prestanda och olika former av datalagring.
 
Det svenska samhället skiljer sig idag betydligt ifrån hur samhället såg ut för 10 - 15 år sedan. Idag är den digitala tekniken inte bara ett hjälpmedel i samhället, utan en förutsättning för att samhället ska gå runt. I den privata sfären är datorn en förutsättning för att man ska kunna hålla kontakt med vänner, familj och uträtta olika typer av bankärenden. Digitala verktyg kan hjälpa privatpersoner som vill låna pengar snabbt för att köpa en bostad eller privatpersoner som vill jämföra olika kreditgivare för att hitta det billigaste lånet. Syftet med det är ofta att hitta ett billigt privatlån eller blancolån genom att jämföra de olika låga låneräntor som finns på marknaden. För företagens del är internet och digitala verktyg helt avgörande. Företagens interna arbetsprocesser och kontakter med kunder sker i allt högre utsträckning digitalt. Det kan handla om en revisor som genomför ekonomisk granskning digitalt eller en familjejurist som ger juridisk rådgivning via videotjänster. Företagen är vidare beroende av digital marknadsföring för att kunna få nya kunder. Företag får ofta nya kunder genom att privatpersoner och företag söker på olika sökord på Google som sedan leder in de på företagets hemsida. Företag som vill öka sin synlighet på Google kan ta hjälp av en SEO-byrå som är särskilt inriktad på sökmotoroptimering. I den här artikeln berör vi den forskning som bedrivs i Sverige med avseende på IT och teknologi och hur denna kan komma samhället till nytta i allt större utsträckning.

Låna pengar, låna pengar, låna pengar, låna pengar  billiga lån, jämför lån samla lån

Billån, Privatlån, Blancolån, låna pengar  låna pengar, samla lån

 

Viktig forskning om IT bedrivs på Uppsala universitet

Uppsala universitet är ett framstående universitet vad gäller IT och programmering. Liknande forskning bedrivs givetvis även i Stockholm och på Stockholms universitet. Den forskning som bedrivs på universitetet finansieras i huvudsak av forskningsanslag som anslås i statsbudgeten. En stor del av denna forskning bedrivs på centret Uppnex som är ett forskningscentra inom informationsteknologi (IT). Ett särskilt intressant projekt som bedrivs inom ramen för UppMax är Uppnex. Det är ett projekt som arbetar med bioinformatik och som ursprungligen finansierades av bland annat Knut & Alice Wallenbergs stiftelse. Det är ett viktigt forskningsprojekt som kan bidra med konkreta vetenskapliga rön som kan komma såväl företag, myndigheter som privatpersoner till del. UppNex har inte som uttryckligt uppdrag att arbeta med frågor om sökmotoroptimering och programmering. Det är av stor vikt att Sverige även fortsättningsvis fortsätter ge stora anslag till denna forskning så att landet kan vara ledande inom informationsteknologin.

Av stor vikt att forskningsresultaten kommer näringslivet till del

Ett centralt uppdrag för de svenska lärosätena och de svenska forskarna är att se till att deras forskningsresultat kommer allmänheten till del. Det finns givetvis ett egenvärde i att vi har forskare som kommer på nya vetenskapliga rön och utvecklar den evidens som finns. Men det är av lika stor vikt att de resultat som forskningen kommer fram till sprids i samhället så att den kan komma till praktisk nytta. Företag som arbetar med sökmotoroptimering och programmering har ofta inte en egen budget för forskning- och utveckling utan är beroende av att kunna ta del av de vetenskapliga rön som lärosätena kommer fram till. Men det finns även andra yrkesgrupper som är beroende av att få ta del av den senaste forskningen inom informationsteknologi. Det kan handla om banker och kreditinstitut som vill programmera bra system där privatpersoner kan ansöka om privatlån och blancolån till låg ränta. Dessa system måste uppfylla högt ställda krav i lagstiftningen om behandling av personuppgifter och säkerhet. Men det finns även ett kommersiellt intresse i att ha så bra system som möjligt. En låneförmedlare vill kunna bygga upp en algoritm som kan matcha privatpersoners lånebehov med olika privatlån, billån och blancolån och hela tiden säkerställa att de lån som förmedlaren erbjuder möter deras krav på låga räntor. Men även verksamma jurister är i behov av goda it-system. En familjejurist som hanterar stora mängder sekretessbelagda dokument behöver ha tillgång till säkra dokumentlagringssystem för att möta de krav som lagstiftningen föreskriver. Det är särskilt viktigt för de familjejurister som arbetar inom ekonomisk familjerätt, då dessa arbetsuppgifter i hög grad förutsätter en behandling av konfidentiella ekonomiska dokument. Ekonomisk familjerätt är den del av familjerätten som handlar om arvstvister, bodelningar och beräkning av underhållsbidrag för barn. En familjejurist som arbetar med ekonomisk familjerätt måste tillförsäkra sig om att de dokument som juristen behandlar inom ramen för sitt arbete behandlas konfidentiellt och i tillförlitliga system. Forskningen kan spela en stor roll för att möjliggöra säkra och effektiva informationssystem för jurister och andra viktiga yrkesgrupper.

Företag bör avsätta mer pengar till forskning och utveckling inom IT

En vanlig missuppfattning är att den enda forskning som bedrivs i Sverige finansieras och utförs av forskare på någon av landets högskolor eller universitet. Det finns många företag som själva bedriver, eller finansierar, ett aktivt forsknings- och utvecklingsarbete. I huvudsak finns det två skäl till att företag väljer att lägga pengar från banker på forskning: att bidra till samhällsutvecklingen och att få fram nya vetenskapliga rön som kan vara till nytta i företagets kommersiella verksamhet. Företag som arbetar inom sökmotoroptimering, som till exempel en SEO byrå, kan tjäna stora pengar om de får fram forskningsresultat som effektiviserar och utvecklar deras arbetsmetoder. Utmaningen för företag när det gäller att satsa på forskning- och utveckling är att det kan vara svårt att hitta pengar för detta. Ett sätt att frigöra pengar för att kunna satsa pengar på forskning är att företaget ser över sina befintliga lån. Genom att samla lån som företaget har kan de löpande lånekostnaderna minska betydligt. Samla lån innebär att en privatperson som lånat pengar eller företag slår ihop de olika lån de har till ett enda samlingslån. Ett företag som beslutar sig för att samla lån kan minska sina kostnader relativt mycket om de byter från flera olika lån med relativt sett låga räntor, till det billigaste lånet. Det förekommer även eldsjälar som forskar på sin fritid, exempelvis en privatperson som är mycket kunnig inom programmering. Dessa personer kan ansöka om ihopsättning av blancolån eller privatlån för att finansiera detta, men det är bättre om ett företag kan stödja deras forskning utan att dessa personer ska behöva belåna sig själva.

01

Planering

02

Säkerställa

03

Utveckling